Algemene voorwaarden

4. Algemene voorwaarden

1.Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden
1.1 De huidige Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden") beheersen alle overeenkomsten tussen De Verkoper (hierna "de Verkoper”) en haar klanten, voor zover er niet van wordt afgeweken in de Bijzondere Voorwaarden die in voorkomend geval op individuele en schriftelijke basis kunnen worden overeengekomen tussen de Verkoper en de klant.
1.2 Wanneer er tussen de Verkoper en de klant een afzonderlijke overeenkomst wordt afgesloten voor de levering van producten of diensten, blijven voor alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken in die overeenkomst of in voorkomend geval in de Bijzondere Voorwaarden, huidige Voorwaarden van kracht. Het feit dat de klant deze Voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing en eerbiediging.
1.3 Iedere klant wordt geacht bij het plaatsen van een bestelling of bij de ondertekening van een overeenkomst met de Verkoper, dit rechtstreeks of onrechtstreeks via onze vertegenwoordigers of agenten, deze Voorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen voorwaarden. De klant doet derhalve door het plaatsen van een bestelling of door de ondertekening van een overeenkomst met de Verkoper, uitdrukkelijk afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden die in geen geval aan de Verkoper tegenstelbaar zijn, tenzij de Verkoper dit uitdrukkelijk en schriftelijk zou bevestigen. Het akkoord van de Verkoper kan daarbij geenszins worden afgeleid uit de afwezigheid van protest tegen de bepalingen die de klant aan de Verkoper zou meedelen.
1.4. Terminologie: Product: goederen, software, publicaties, ideeën, ontwerpen, teksten, beelden ; Internetdiensten: websites, email, ftp, applicaties gemaakt of gebaseerd op internettechnologie, marketingcampagnes via intenet, informatie verstrekking via internet.
2.Offertes, bestellingen en prijzen
2.1 Al de offertes van de Verkoper zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij de Verkoper in geen geval verbinden. De prijslijsten van de Verkoper binden hem evenmin en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klanten op ieder ogenblik worden aangepast. Tenzij bij de prijzen uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. Deze definitieve prijzen kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen, tenzij anders aangegeven op de offerte. Tarieven door de Verkoper meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 17:00 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.
2.2 Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt de Verkoper slechts na schriftelijke bevestiging ervan of door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen of overeenkomsten voor de levering van producten of diensten te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden van de Verkoper zijn geenszins bevoegd om een bestelling of opdracht te bevestigen. Bestellingen of opdrachten opgenomen door een aangestelde of bediende van de Verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door hetzij de zaakvoerder(s) van de Verkoper hetzij door een persoon die daartoe door de zaakvoerder(s) uitdrukkelijk gemachtigd is.
2.3 De klant heeft in geen enkel geval het recht noch een door de Verkoper overeenkomstig punt 2.2 bevestigde bestelling, noch een met de Verkoper gesloten overeenkomst voor de levering van producten of diensten te annuleren, tenzij met de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper. Ingeval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant, is de klant aan de Verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade wordt bewezen. Indien het krediet van de klant een minder gunstige keer neemt, behoudt de Verkoper het recht voor , zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, van de klant de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering de genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de klant de Verkoper geen voldoening schenkt heeft hij het recht de gehele bestelling of gedeeelte ervan te annuleren
2.4 De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling of opdracht ten gevolge van overmacht, onder andere bij (doch niet beperkt tot) uitputting van de voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van de Verkoper, tenietgaan van producten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming, enz. De Verkoper is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen. De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ingeval een opdracht tot het leveren van diensten niet kan worden uitgevoerd wegens de onbeschikbaarheid van de daartoe aangewezen aangestelden of bedienden van de Verkoper, zelfs ingeval van overmacht.
2.5 De prijzen van producten en diensten gelden steeds exclusief vervoerskosten, kosten van bijkomende verpakkingen, belastingen en andere kosten, behalve indien deze specifiek als inclusief zijn aangeduid.
3. Levering en leveringstermijnen
3.1 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan in geen geval aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst.
3.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen en in voorkomend geval deze gedeeltelijke leveringen afzonderlijk te factureren, hetgeen de klant niet het recht geeft om de betaling van de reeds geleverde producten en/of diensten te weigeren of op te schorten.
3.3 Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de klant onmiddellijk worden doorgeseind bij de bestelling en in ieder geval twee werkdagen voor de levering. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen of kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals (doch niet beperkt tot) de afwezigheid van personeel bij het in ontvangst nemen van de producten of diensten, wekelijkse markten die de doorgang belemmeren, voetgangersstraten en wegeniswerken waarvan geen melding werd gemaakt, toegangsafstand van meer dan 10 meter tussen het lospunt en de magazijnen van de klant, enz. In de mate dat de moeilijkheden waarmee rekening moest gehouden worden bij de levering niet werden gemeld bij de bestelling of uiterlijk twee werkdagen voor de uitvoering van de levering of opdracht en in de mate dat deze moeilijkheden buiten de normale proporties liggen, behoudt de Verkoper zich het recht voor een onkostensupplement aan te rekenen. In geval van onmogelijkheid tot leveren wegens afwezigheid van personeel op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 8.00 uur ’s morgens en 18.00 uur s’avonds, zal de klant in ieder geval de bijkomende vervoerskosten moeten dragen, dewelke hem door de Verkoper zullen kunnen worden aangerekend.
3.4 De klant verbindt zich ertoe de bestelde producten in ontvangst te nemen op de door de Verkoper vastgelegde data na hiertoe door de Verkoper te zijn aangemaand. Extra kosten van spoedverzendingen en – in voorkomend geval – stockeringskosten, zijn steeds ten laste van de klant en dit conform de tarieven die worden vermeld op de website van de Verkoper of die op een andere wijze door de Verkoper worden bekend gemaakt.
4. Overdracht van risico en eigendom
4.1 Levering geschiedt steeds op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Voor leveringen bij derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.
4.2 De geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding wegens laattijdige betaling. De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde producten indien de in artikel 6.1 en 6.3 van deze Voorwaarden omschreven betalingen aan de Verkoper niet integraal zijn voldaan. Meer in het bijzonder zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven, incorporeren in een onroerend goed of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren vooraleer deze betalingen zijn voldaan. De klant zal de Verkoper verwittigen indien de producten geplaatst worden in een ruimte of op een plaats die door de klant wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verhuurder bekendmaken. De klant zal de Verkoper eveneens verwittigen van elk beslag dat door een derde wordt gelegd op de geleverde producten.
4.3 De klant verbindt zich ertoe om de Verkoper in staat te stellen, zonder voorafgaand bericht, om de niet integraal betaalde producten of diensten terug in bezit te nemen ongeacht de plaats waar deze zich zouden bevinden en de klant draagt in voorkomend geval de kosten van deze wederinbezitneming. Indien nodig machtigt de klant de Verkoper om de door de klant bezette plaatsen binnen te treden.
4.4. Wij behouden ons het recht voor op alle door ons geleverde producten en diensten ons merkteken, handelsmerk, serienaam of firmanaam aan te brengen.


5. Controle bij levering en klachten
5.1 De klant dient de geleverde producten en/of diensten onmiddellijk bij de levering na te zien op de aanwezigheid van zichtbare gebreken. Bij zichtbare beschadiging van de verpakkingen van de producten of bij zichtbare onvolledigheid van de zending of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de producten of diensten te weigeren of slechts aan te nemen onder schriftelijk voorbehoud dat wordt aangetekend op de vrachtdocumenten (op papier of elektronisch) van de transporteur. Indien de klant nalaat deze weigering te melden of schriftelijk voorbehoud te maken op de vrachtdocumenten (op papier of elektronisch), zal de Verkoper niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.
5.2 Eventuele klachten bij de levering wegens andere zichtbare gebreken of niet-conformiteit met de bestelling moeten, om aanvaardbaar te zijn, uiterlijk 2 kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven aan de Verkoper kenbaar gemaakt worden en tevens binnen dezelfde termijn van 2 kalenderdagen elektronisch of per fax aan de Verkoper bevestigd worden.
5.3 Geen enkele klacht wegens verborgen gebreken zal ontvankelijk zijn indien ze de Verkoper niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de ontdekking van de gebreken.
5.4 Geen enkele klacht wegens de vermeldingen op de factuur zal ontvankelijk zijn indien ze de Verkoper niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur onherroepelijk geacht te zijn aanvaard door de klant.
5.5 Het onderzoek van een klacht betekent geenszins dat de Verkoper de eventuele gegrondheid van die klacht erkent. Een klacht kan nooit tot gevolg hebben dat de klant zijn betalingsverplichtingen kan opschorten. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, beperkt de aansprakelijkheid van de Verkoper zich in ieder geval tot de herstelling en/of aanpassing en/of vervanging van de stukken die een gebrek vertonen en waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan de Verkoper. De aansprakelijkheid van de Verkoper omvat in geen enkel geval de arbeidskosten, noch de verplaatsingskosten, noch enige vergoeding voor mindergenot, winstderving of enige andere indirecte schade die uitsluitend ten laste van de klant blijft. De eventuele vergoeding wegens verborgen gebreken zal de prijs van de producten en/of diensten in geen geval overschrijden.
6. Betalingsvoorwaarden
6.1 De facturen van de Verkoper zijn contant en zonder korting te betalen op de maatschappelijke zetel van de Verkoper te Heist-op-den-Berg en behoudens andere vermelding op de factuur. Betaling door middel van wissels en andere waardepapieren brengt geen schuldvernieuwing teweeg.
6.2 Het bedrag van de facturen moet netto worden betaald. Alle kosten, waaronder bankkosten zijn ten laste van de klant. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is overeengekomen. De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden van de Verkoper zijn geenszins bevoegd om de facturen van de Verkoper te innen noch om een geldige kwitantie te geven.
6.3 Het bedrag van elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125,00 EUR, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 1,5% op maandbasis en dit vanaf de vervaldag van de factuur.
6.4 De klant dient de Verkoper tevens te vergoeden voor alle invorderingskosten die de Verkoper heeft moeten maken, waaronder de honoraria en kosten van advocaten en technische raadslieden.
6.5 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij de gehele of gedeeltelijk laattijdige of niet-betaling van de verhoging en de interesten zoals vermeld in artikel 6.3. van deze Voorwaarden.
6.6 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag behoudt de Verkoper zich tevens het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle verdere leveringen op te schorten.
6.7 De voorafgaande bepalingen houden geen enkele beperking in van het recht van de Verkoper om, ingeval van wanbetaling, de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.
7. Hoofdelijkheid
Indien de factuur op verzoek van de klant wordt opgesteld op naam van een derde, zijn zowel de klant als de derde hoofdelijk gehouden ten opzichte van de Verkoper die in geen enkel geval de toestemming geeft voor overdracht van schuld door de klant.
8. Ontbinding
Onverminderd het recht op schadevergoeding en onverminderd de toepassing van artikel 1184 B.W., heeft de Verkoper het recht de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist te ontbinden indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoen: de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief of het ongedekt blijven van een waardepapier die door de klant ter betaling werd aangeboden, alsook ingeval van overlijden, onbevoegdheid, onbekwaamverklaring, invereffeningstelling, kennelijk onvermogen of faillissement van de klant.
9. Levering van software en internetdiensten
9.1. De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door de Verkoper voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software.
9.2. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door de Verkoper wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd.
9.3. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van de Verkoper leiden.
9.4. Geen enkele overeenkomst met de Verkoper brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. De Verkoper of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.
10. Overmacht
Noch de Klant, noch de Verkoper zijn verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen vermeld in de overeenkomst indien er zich overmacht (zoals erkend in de jurisprudentie) voordoet. Wat niet wordt beschouwd als overmacht : de Klant die niet in staat is alle kosten te betalen van de producten en/of diensten geleverd door De Verkoper.
11. Verwerking van persoonsgegevens
Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt de Verkoper, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door de Verkoper tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat de Verkoper toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@connecto.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@Connecto.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
12. Geschillenregeling
12.1 Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.
12.2 Alle geschillen met betrekking tot de contractuele relaties tussen de klant en de Verkoper worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.13. GARANTIE EN PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID.
13.1.Producten die geproduceerd/ontwikkeld zijn door derden of diensten uitgevoerd door derden (fabrikant of ontwikkelaar) en door de Verkoper doorverkocht worden aan de klant worden steeds behandeld volgens de garantievoorwaarden en productaansprakelijkheid van de fabrikant of ontwikkelaar. De klant zal de Verkoper steeds vrijwaren van enige productaanprakelijkheid of garantieuitvoering en zich rechtstreeks wenden tot de fabrikant of ontwikkelaar.
13.2. Bij productie-opdrachten kan de Verkoper steeds licht afwijken van de productspecificaties of recentere of verbeterde technologiënen en/of materialen aanwenden. Indien bepaalde producten geleverd door derden niet meer voorradig zijn of geproduceerd worden, dan kan de Verkoper steeds een evenwaardig of beter product in de productie-opdracht gebruiken.
13.3. De onder eigen merknaam uitgebrachte producten en diensten zijn gewaarborgd tegen constructiefouten en materiaalgebreken gedurende 1 jaar met aanvang op de dag van de levering. Indien de klant, om welke reden dan ook, op de vooropgestelde leveringsdatum de producten niet kan laten leveren, dan zal de garantietermijn ingaan op de datum dat de levering vooropgesteld was. De klant zal bij het inroepen van de garantie steeds zelf instaan voor het transport volgens de door de Verkoper aangegeven leverings- en ophaallocatie waar het uitvoeren van de herstelling zal plaatsvinden. De Verkoper garandeert dat het door haar ontworpen en/of geproduceerde produkt voldoet aan alle Europese en Belgische wettelijke regelgeving inzake veiligheid en gezondheid van produkten, op voorwaarde dat de klant bij het plaatsen van de opdracht de teksten die voor De Verkoper noodzakelijk zijn om de conformiteit met deze voorschriften na te gaan, niet uitdrukkelijk uit de opdracht uitgesloten heeft en dat de klant de gebruiks- en onderhoudsgegevens met betrekking tot het produkt nageleefd heeft. De garantie van de Verkoper zal niet kunnen ingeroepen worden indien door de klant aan het produkt wijzigingen zijn aangebracht of indien het produkt door de klant werd ingebouwd in een groter geheel zonder dat dit in de hogervermelde specificaties werd opgenomen, of indien het produkt voor een ander gebruik werd aangewend dan was vermeld in hogervermelde specificaties
13.5. De garantie geldt niet voor de gevolgen van normale slijtage, slecht onderhoud, oneigenlijk gebruik, verkeerde behandeling of montage, ongevallen, vandalisme, overbelasting en nalatigheden.
13.6. De Verkoper zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Verkoper gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van de Verkoper volgens of in verband met een met de Verkoper gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgingen.
13.7. De informatie over de producten of de Verkoper kunnen technische onjuistheden of typfouten bevatten. De informatie is steeds ten informatieve titel. De Verkoper en zijn leveranciers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het slecht functioneren, onderbrekingen of fouten in electronische publicaties, gedrukte publicaties en gerelateerde diensten.
14. Eigendomsrechten
14.1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de Verkoper en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij de Verkoper of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
14.3. Software, ICT- en internetdiensten, ontwerpen, designs, publicaties: de klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van deze producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
14.4. De klant zal aanduidingen van de Verkoper of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
15. Geheimhouding
15.1. De klant en de Verkoper verbinden zich ertoe alle informatie die zij van of over de andere partij vernemen, al dan niet via de offerte, als strikt confidentiëel te behandelen, ongeacht of het hierbij gaat om informatie i.v.m. de technologie van deze partij of om commerciële informatie.
16. Toeleveranciers en onderaannemers
Hoewel De Verkoper van haar toeleveranciers en onderaannemers in principe steeds alle rechten op de productiemiddelen, materialen of onderzoeksresultaten tracht te verkrijgen, is het mogelijk dat deze niet werden verkregen of dat aan De Verkoper een bijkomende vergoeding wordt gevraagd. De door toeleveranciers en onderaannemers aan De Verkoper opgelegde gebruikelijke verplichtingen en vergoedingen zullen door de klant moeten overgenomen worden.
17. Duur en beëindiging van abonnementen, servicecontracten en diensten.
17.1.Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke aangetekende kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.
17.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen indien de Klant het product of de dienst heeft besteld met behulp van foutieve gegevens of niet in overeenstemming met de algemene voorwaarden. Bij stopzetten van abonnementsformules zullen de abonnementskosten geenssinds voor de rest van het lopende abonnementsperiode gecrediteerd worden.